Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 28.09.2023

Artikel 1 – Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

  • “Klant”: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de Diensten van Bart Gotemans.
  • “Bart Gotemans”: Bart Gotemans, een onderneming gevestigd op Kleine Nieuwedijkstraat 64/002, 2800 Mechelen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer BE 0872.060.484. Alle communicatie dient ook per e-mail gestuurd te worden naar contact@HelloIamBart.com
  • “Diensten”: De diensten en producten die door Bart Gotemans aan de Klant worden geleverd, inclusief maar niet beperkt tot webdesign, SEO, hosting, domeinregistratie, en technische ondersteuning.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en Wijzigingen

2.1. Deze algemene voorwaarden, samen met de gebruiksvoorwaarden, vormen de volledige Overeenkomst tussen de Klant en Bart Gotemans en vervangen alle voorafgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, offertes, documenten, beloftes, en afspraken.

2.2. Bart Gotemans behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail aan de Klant meegedeeld.

Artikel 3 – Diensten

3.1. Levertijden worden bij benadering opgegeven. Overschrijding van de levertijd geeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

3.2. Bart Gotemans behoudt zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan de Diensten door te voeren naar eigen inzicht. Bart Gotemans zal de Klant tijdig informeren over wijzigingen die het genot van de Diensten nadelig beïnvloeden.

3.3. Garanties en beperkingen zijn van toepassing op specifieke diensten zoals aangegeven in de Service Level Agreement (SLA) en hosting overeenkomsten.

3.4. Bart Gotemans garandeert een aanvaardbare beschikbaarheid van de Shared Hosting diensten, met inachtneming van het feit dat deze diensten in een gedeelde omgeving verstrekt worden.

Artikel 4 – Beveiliging

4.1. Bart Gotemans zal redelijke inspanningen leveren om de Diensten te beveiligen, maar is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onvoldoende beveiliging.

4.2. De Klant moet onmiddellijk melding maken bij Bart Gotemans als hij vermoedt dat derden zich onrechtmatig toegang hebben verschaft tot de Diensten.

Artikel 5 – Verplichtingen en beperkingen van de Klant

5.1. De Klant zal de Dienst niet gebruiken voor onrechtmatige handelingen, strafbare feiten of handelingen die in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden van Bart Gotemans.

5.2. De Klant zal geen processen of handelingen toepassen die Bart Gotemans of andere klanten kunnen hinderen of het overige gebruik van de Diensten kunnen beïnvloeden.

5.3. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde Diensten, inclusief de vertrouwelijkheid van toegangscodes, e-mailadressen en de inhoud van zijn website.

5.4. De Klant mag geen rechten en plichten uit de Overeenkomst overdragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van Bart Gotemans.

Artikel 6 – Betalingstermijnen, Prijzen, Rente en Herinneringskosten

6.1. Prijzen voor Diensten kunnen worden aangepast op basis van prijswijzigingen van leveranciers. Extra kosten voor projectbespreking kunnen in rekening worden gebracht.

6.2. Facturen dienen te worden betaald binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

6.3. Bij niet-tijdige betaling is de Klant moratoire intrest verschuldigd van 10% ( met een minimum van 25 euro ) per begonnen maand, evenals buitengerechtelijke incassokosten.

De administratieve en/of buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 20% van het factuurbedrag met een minimum van 100 euro.

6.4. Onze facturen worden slechts geldig geprotesteerd bij aangetekend schrijven dat ons bereikt binnen de vijf (5) werkdagen na datum van de betreffende factuur.

6.5. Klachten aangaande levering van de diensten of prestaties kunnen niet aangewend worden als reden tot niet of laattijdige betaling van facturen.

6.6 Terugkerende betalingen. Bij terugkerende betalingen gelden de volgende duurtijden.

  • Hosting: Aangerekend per 6 maanden aan de op dat moment geldende tarieven. Indien de hosting rechtstreeks bij de leverancier werd afgenomen zal dit afhankelijk zijn van het gekozen pakket.
  • Domein: domeinnamen worden steeds per jaar aangekocht. Deze zullen aangerekend worden aan de op date moment geldende tarieven.

Artikel 7 – Duur en Beëindiging

7.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode vermeld op de bestelbon of voor één (1) jaar bij gebrek aan vermelding.

7.2. Opzegging van de Overeenkomst kan uiterlijk drie (3) maanden voor het verstrijken van de aangegane periode plaatsvinden.

7.3. Bij niet-opzegging wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd.

7.4. Bart Gotemans behoudt het recht om de Overeenkomst te beëindigen in geval van niet-nakoming door de Klant.

7.5. Bart Gotemans is gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de Klant in staat van faillissement is verklaard, de Klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de Klant in staking van betaling verkeert.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en Vrijwaring voor Derden

8.1. Bart Gotemans is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade van de Klant als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige Overeenkomst of enige andere verplichting van Bart Gotemans tegenover de Klant, die niet te wijten is aan opzet of grove fout van Bart Gotemans.

8.2. Bart Gotemans is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare contractuele tekortkoming van Bart Gotemans aan de Klant, die door de Klant kan bewezen worden en door Bart Gotemans kan worden vastgesteld.

8.3. Bart Gotemans is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, en vorderingen van derden.

8.4. Alle rechtsvorderingen van de Klant vervallen één jaar nadat de betreffende vordering is ontstaan.

8.5. De Klant vrijwaart Bart Gotemans voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst door de Klant.

Artikel 9 – Geschillen

9.1. Op deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing.

9.2. In geval van geschillen tussen Bart Gotemans en de Klant die voortvloeien uit deze overeenkomst, zullen partijen trachten het geschil in der minne te schikken. Bij gebreke van een minnelijke regeling zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Mechelen.